Algemene voorwaarden BartsParts B.V.

Algemene voorwaarden BartsParts B.V.

In het Kort 

Algemene voorwaarden zijn natuurlijk nodig, maar meestal vrij moeilijk leesbaar. Alvorens de volledige voorwaarden te tonen, hieronder een korte opsomming van onze voorwaarden:

Aanbod

BartsParts BV levert onderdelen rechtstreeks vanuit de voorraden van aangesloten dealers van trekkers en landbouwmachines (de dealer). U doet echter zaken met BartsParts BV dus met vragen, klachten, retourzendingen e.d. kunt u gewoon contact opnemen met ons. De dealer is slechts leverende partij aan BartsParts BV.

Door de samenwerking met de dealers, is BartsParts afhankelijk van de door hen verstrekte artikelnummers, omschrijvingen, voorraadaantallen en prijzen. Daar kan uiteraard wel eens iets misgaan. Alhoewel Bart in zo'n geval te allen tijden zijn best zal doen het onderdeel alsnog te leveren, kan het voorkomen dat dit niet lukt. U krijgt dan uiteraard uw geld terug, maar Bart zal geen aansprakelijkheid erkennen voor enige vervolgschade door het niet of niet juist kunnen leveren. 

Prijzen

 • Getoonde prijzen zijn ‘vanaf’ prijzen; de laagste prijs waar BartsParts BV voor kan inkopen bij de aangesloten dealers.
 • Per prijs is slechts een beperkte voorraad beschikbaar, waardoor het kan voorkomen dat u een hogere prijs gaat betalen, naarmate u grotere aantallen bestelt.
 • Prijzen zijn exclusief BTW en zullen waar nodig dus verhoogd worden met het geldende wettelijke tarief.
 • Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden berekend per toegevoegd product op basis van het magazijn waarvandaan ze verzonden worden en uiteraard de bestemming.
 • Bij het plaatsen van de bestelling wordt nog eenmaal de gehele order her-berekend en wordt bekeken of levering eventueel goedkoper kan plaatsvinden. BartsParts BV bepaalt uiteindelijk de verzendwijze.

Verzending

 • BartsParts BV maakt voor verzending gebruik van CheapCargo. Per zending wordt de meest gunstige verzendwijze gekozen (meestal DHL, DPD of PostNL)
 • BartsParts BV hanteert een levertijd van 2-10 werkdagen

Retourneren

 • Retourzenden van artikelen is altijd mogelijk.
 • Retouren dienen altijd van tevoren te worden aangevraagd via het daarvoor bestemde formulier op de website van BartsParts BV.
 • Stuur uw product NOOIT terug zonder voorafgaande toestemming van BartsParts BV.
 • De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de klant, tenzij het een gevolg is van een aantoonbare fout van BartsParts BV.

Uitgebreide leveringsvoorwaarden BartsParts BV

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Bedrijfsgegevens BartsParts BV
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant / zakelijke klant gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met BartsParts BV;
 3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en in die hoedanigheid een overeenkomst op afstand aangaat met BartsParts BV
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Klant: Consument of Bedrijf die producten of diensten koopt, heeft gekocht of gaat kopen bij BartsParts BV
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of BartsParts BV in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die BartsParts BV ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 10. BartsParts BV: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten / zakelijke klanten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door BartsParts BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en BartsParts BV gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van BartsParts BV.
 14. Website(s) van BartsParts : de websites waarop BartsParts BV zijn producten aanbiedt, te weten bartsparts.eu, bartsparts.nl en barts.parts

 
Artikel 2 – Bedrijfsgegevens BartsParts B.V.
 
BartsParts B.V.
Algemeen Directeur: Arno (A.A.) Verkleij

Evertsenstraat 179
2315 RZ Leiden
Nederland
+31-(0)85 1304480
E bart@bartsparts.nl

 
Kvk : 67057365
BTW ID: NL856812146B01
  
Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BartsParts BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen BartsParts BV en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij BartsParts BV zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 
Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. BartsParts BV is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod betreft onderdelen welke door leveranciers / partners van BartsParts BV worden aangeboden tegen door diezelfde leveranciers / partners prijzen.
 4. Informatie met betrekking tot deze onderdelen wordt verstrekt door de leveranciers / partners van BartsParts BV, waarbij zowel eerstgenoemde als laatstgenoemde niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de juistheid van deze gegevens. Eventuele schadevergoeding als gevolg van onjuiste gegevensverstrekking kan nooit meer
 5. Afbeeldingen met betrekking tot deze onderdelen worden eveneens verstrekt door de leveranciers / partners van BartsParts BV, waarbij zowel deze leveranciers als BartsParts BV. niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de juistheid van deze afbeeldingen. Eventuele schadevergoeding als gevolg van onjuiste afbeeldingen kan nooit meer bedragen dan de waarde van de betreffende goederen zelf.
 6. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn dus indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen (belasting wordt in de winkelwagen weergegeven);
  • de eventuele kosten van verzending (wordt in winkelwagen weergegeven);
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen BartsParts BV de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
  • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.:
  • Klant heeft zowel de inhoud van de winkelwagen alsmede de akkoordverklaring met de voorwaarden bevestigd.
  • Klant heeft het verschuldigde bedrag vooraf voldaan, tenzij expliciet anders overeengekomen.
  • Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BartsParts BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BartsParts BV is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BartsParts BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Bij het elektronisch betalen, zal BartsParts BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  • BartsParts BV kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BartsParts BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  • BartsParts BV zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • De complete contactgegevens van BartsParts BV waar de klant met klachten terecht kan
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij BartsParts BV deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. BartsParts BV levert onderdelen uit de voorraad van deelnemende leveranciers / partners. Weigering tot leveren van betreffende leverancier of partner, om welke reden dan ook, leidt automatisch tot ontbinding van de overeenkomst, waarbij BartsParts BV niet gehouden kan worden aan levering van bestelde goederen of betaling van enige schadevergoeding anders retourbetaling van het aankoopbedrag.

 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan BartsParts BV bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BartsParts BV retourneren, conform de door BartsParts BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan BartsParts BV. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product, uitsluitend op instructie van BartsParts BV binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan BartsParts BV heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door BartsParts BV bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal BartsParts BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. BartsParts BV kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 3 en 4. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien BartsParts BV dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. BartsParts BV kan het herroepingsrecht eveneens intrekken indien de klant een bedrijf is.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door BartsParts BV tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, danwel besteld zijn op speciaal verzoek van de klant.
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BartsParts BV geen invloed heeft;
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • Welke nog niet hebben plaatsgevonden. 
  • Welke speciaal op klantwens zijn uitgevoerd 

Artikel 9 - De prijs

 1. Prijzen zoals weergegeven op de website(s) van BartsParts BV zijn exclusief BTW, verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen bij leveranciers en partners van BartsParts.
 2. Indien partner of leverancier van BartsParts BV niet kan, of wil leveren tegen aangegeven prijs, is BartsParts BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding. Indien beschikbaar bij een andere leverancier of partner kan BartsParts BV het onderdeel eventueel alsnog leveren en de daarbij behorende meerprijs in rekening brengen bij de klant.
 3. Indien BartsParts BV het onderdeel in het geval genoemd in lid 2 alsnog wil of kan leveren tegen een hogere prijs, is de klant ten alle tijden gerechtigd dit te weigeren en eventueel reeds betaalde bedragen terug te vorderen.
 4. Anders dan het onder lid 2 genoemde zijn de prijzen definitief vanaf het moment van de in artikel 5.1 genoemde voorwaarden voor het totstandkomen van een overeenkomst.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en andersoortige fouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- zet en andersoortige fouten is BartsParts BV niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. BartsParts BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat BartsParts BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door BartsParts BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover BartsParts BV kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan BartsParts BV schriftelijk te worden gemeld middels het daarvoor bestemde garantieformulier op de website. Terugzending van de producten dient, uitsluitend na overleg, te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van BartsParts BV komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. BartsParts BV is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van BartsParts BV en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • Het gebruikte onderdelen betreft. De status ‘gebruikt’ wordt door BartsParts BV duidelijk vermeld op zowel de website als de factuur / pakbon.
  • BartsParts BV zal in het geval van garantie een vergoeding verstrekken die nooit meer kan bedragen dan de aanschafwaarde van het betreffende product.
  • BartsParts BV kan eventueel ook een vervangend product sturen, echter klant is gerechtigd om te kiezen voor terugbetaling van de aanschafprijs.

 
Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. BartsParts BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal BartsParts BV het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal BartsParts BV zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van BartsParts BV.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BartsParts BV tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan BartsParts BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Verzendkosten worden door BartsParts BV steeds berekend op basis van de veronderstelde omvang van de zending en op basis van de door leveranciers / partner aan BartsParts BV verstrekte gegevens. Desondanks kunnen verzendkosten achteraf hoger uitvallen dan vooraf berekend. In dat geval is BartsParts BV gerechtigd de extra kosten alsnog in rekening te brengen bij de klant.
 9. Voor een specifiek aantal producten is het niet mogelijk vooraf een verzendtarief vast te stellen. In dat geval zal éérst een offerte gedaan worden op basis van de door klant gewenste producten. Klant kan zowel besluiten deze offerte te accepteren als te weigeren. Gedurende 7 dagen worden de artikelen gereserveerd voor de klant. Wordt binnen deze 7 dagen geen acceptatie van de offerte ontvangen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en zijn de artikelen weer beschikbaar in de webshop.
 10. In het geval van de in 11.8 bedoelde verhoging van het verzendtarief alsmede de in 11.9 genoemde situatie waarbij klant zich niet kan vinden in de geoffreerde verzendkosten, is de klant gerechtigd af te zien van de overeenkomst, zonder enig recht op compensatie of andere vorm van schadevergoeding, anders dan terugbetaling van eventueel reeds voldane aankoopbedragen en verzendkosten.

 
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als BartsParts BV voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 
Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen voorafgaand aan levering te worden voldaan of ander tenminste binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BartsParts BV te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft BartsParts BV behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 
Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. BartsParts BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BartsParts BV, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Klachten worden bij voorkeur ingediend via het daarvoor bestemde formulier op de website(s) van BartsParts BV
 4. Bij BartsParts BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BartsParts BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot BartsParts BV.
 7. Een klacht schort de verplichtingen van BartsParts BV niet op, tenzij BartsParts BV schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door BartsParts BV, zal BartsParts BV naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen BartsParts BV en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.